תקנון ותנאי שימוש

1.1. אתר www.nestplay.co.il הינו אתר מכירות שכתובתו ברשת האינטרנט הינה www.nestplay.co.il  (להלן "האתר"). האתר פותח ומופעל ע"י נטע לייטנר ברינדט ע.מ 201245784 אשר פרטיה המלאים מפורטים בסעיף 13 לתקנון זה. האתר מציע למכירה מגוון רחב של מוצרים וחברות ומפרסם מגוון רחב של נותני שירותים בתחומי הריון, לידה והורות, עיצוב, משחקים וכו' (להלן: "המוצר/ים") המסופקים על-ידי מגוון רחב של יוצרים ונותני שירותים (להלן: "הספקים").

1.2. משמעות המילה "פעולה" בתקנון זה הינה: רכישת מוצר המוצע באתר ו/או גלישה באתר לכל מטרה שהיא ו/או שימוש בתוכן האתר.

1.3. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. בכל מקום בתקנון זה או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע ולהיפך.

1.4. תקנון זה ותנאיו המפורטים בו חלים ויחולו על כל אדם המבצע פעולה באתר (להלן: "מבצע פעולה"). על כל מבצע פעולה לקרוא תקנון זה במלואו, בקפידה ובעיון, וכל פעולה באתר מהווה את הסכמת מבצע פעולה לקבל תקנון זה ולנהוג על-פיו. אם מבצע פעולה אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי תקנון זה, מבצע הפעולה מתבקש לא לעשות כל פעולה באתר. תקנון זה יהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון משפטי ו/או לא משפטי שעלול להתקיים בין מבצע הפעולה לבין העסק.

1.5. רכישה דרך האתר יכולה להתבצע על-ידי כל אדם שהינו תושב ישראל או תושב חוץ כשברשותו:

1.5.1. כרטיס אשראי על שמו, תקף ביום ביצוע הרכישה, אשר הונפק בשבילו על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין ואשר ניתן לסליקה על-ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין. או חשבון מאושר ותקין באתר paypal

1.5.2. תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט תקף ופועל ביום ביצוע הרכישה המשמש אותו לקבלה ושליחה של דואר אלקטרוני.

1.6. ביצוע רכישה באתר, בירורים ופעולות אחרות, ניתן לבצע גם באמצעות הטלפון או במייל ישירות למשרדי החנות

1.7. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

1.8. האחריות לאספקת המוצרים המוצעים באתר וגביית הכספים עבורם מוטלת על נטע לייטנר ברינדט לרבות האחריות על גביית הכספים עבור מוצרים אלו בכל מקרה תוטל על נטע לייטנר ברינדט.

1.9 הטבות חברי מועדון Nest  מקום להורים וטף אינם תקפים באתר 

  1. הצגת המוצרים ו/או השירותים באתר

2.1. למרות שנטע לייטנר ברידנט עושה כמיטב יכולתה להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במקרה שהמוצר אזל מהמלאי, תרשם הודעה על כך ליד תיאור המוצר בדף המוצר או שהפריט יורד מהאתר עד חזרתו למלאי.

2.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, עלולים להיות מצבים בהם המוצר אזל מהמלאי ועקב טעות ו/או תקלה, הוזמן אותו מוצר בטרם נרשמה הודעה על כך שהמוצר אזל מהמלאי. במקרה זה, תשלח הודעה מתאימה למבצע הפעולה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אותה רשם מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר או באמצעות הטלפון, נטע לייטנר ברינדט ו/או הספקים שומרים לעצמם את הזכות להגיש למבצע הפעולה, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם הצעה זו תתקבל על-ידי מבצע הפעולה, יעודכנו פרטי הזמנתו מחדש. אם סרב מבצע הפעולה להצעה למוצר חלופי כאמור, תבוטל הזמנתו והחברה תזכה את כרטיס האשראי של מבצע הפעולה או את אמצעי התשלום איתו ביצע את הרכישה.

  1. תהליך ביצוע הרכישה ו/או הזמנת השירות באתר

3.1. עבור  ביצוע רכישה באתר, כל מבצע פעולה יתבקש להירשם לאתר, כאשר בעת רישום זה יתבקש מבצע הפעולה למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. בעת רכישה יתבקש מבצע הפעולה למסור פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מתכוון לבצע רכישה/ות באתר וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומינו.

מבצע הפעולה מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על-פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז – 1977 ו/או על-פי כל דין. החברה תהיה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד כל אדם שיגיש פרטים כוזבים. בנוסף, החברה תהיה רשאית לבטל כל פעולה שהתבצעה באמצעות האתר, היה ומבצע הפעולה הגיש פרטים כוזבים או חלקיים.

3.2. לאחר ביצוע ורישום הפעולה באתר כאמור, תישלח למבצע הפעולה הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני שלו (הכתובת שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו) אשר תכלול את כל פרטי הפעולה (להלן: "הודעת אישור"). תנאי מוקדם לתוקף הפעולה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לפעולה והן לגביה הכספים עבורה. במידה ובחר מבצע הפעולה לבצע את התשלום באמצעות הטלפון, יחויב מבצע פעולה בגין העסקה לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי לחיוב.

החברה לא תישא באחריות לקבלת הודעת אישור במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר מבצע הפעולה בעת רישומו לאתר הינה שגויה ו/או לא תקינה.

3.3. הודעת אישור אינה מחייבת את נטע ליטנר ברינדט ו/או את הספק לספק למבצע הפעולה את המוצרים שרכש, והודעת האישור מעידה שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת בלבד ולא תהווה אישור לקבלת המוצר ו/או לתשלום עבור המוצר ו/או אישור לכל דבר אחר.

3.4. במקרה בו לא אושרה עסקה על-ידי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם נציג העסק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש כי פעולה תחשב כמושלמת אך ורק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה וחיוב העסקה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על-ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, נטע לייטנר ברידנט תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.

3.5. במקרה שבו מבצע הפעולה החליט שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי ולבצע את הרכישה באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר עם החברה לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על-ידי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני ישיר לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה נטע לייטנר ברינדט זכאית לבטל את ההזמנה.

3.6. בכל מקרה ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי של מבצע הפעולה ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הפעולה, תיחשב העסקה כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי כאמור, יפעלו האתר ו/או הספק בהליכי אספקת המוצרים שהוזמנו באתר על-ידי מבצע הפעולה.

  1. הזמנה משובשת

4.1. כדי שנטע לייטנר ברינדט ו/או הספקים יוכלו לספק למבצע פעולה את המוצרים שהזמין, יש צורך כי פרטי ההזמנה יתקבלו ויקלטו במחשבינו באופן תקין ומסודר, כשפרטי ההזמנה מכילים את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב מבצע הפעולה. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה ועיבודה על-ידינו. אם מבצע הפעולה יקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, ממליצה כי מבצע הפעולה יפנה ישירות אלינו באמצעות הטלפון מס 0512525380 או בהודעה במייל.

4.2. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, תהיה החברה רשאית לבטל את הזמנת מבצע הפעולה ומבצע הפעולה לא יחויב בכל תשלום בגין הזמנתו שבוטלה.

4.3. אם בעת ביצוע ההזמנה ימסור מבצע הפעולה פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו ו/או הספקים להבטיח שהמוצרים יגיעו אליו. במקרה שהמוצרים יוחזרו אלינו ו/או לספקים, עקב פרטים מוטעים שנמסרו בעת ביצוע ההזמנה, יחויב מבצע הפעולה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

  1. פרטיות

5.1. כל הפרטים האישיים שימסרו בעת ביצוע פעולה באתר יישמרו במאגר המידע של העסק (למעט פרטי כרטיסי האשראי ומספרי תעודות זהות אשר אינם נשמרים במאגר המידע שלנו בכל מקרה). נטע לייטנר ברינדט לא תעביר את הפרטים האישיים של מבצע פעולה לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה באתר. למרות שעל-פי חוק אין חובה למסור לעסק פרטים אישיים, אנו לא נוכל לטפל בהזמנות אם לא יתקבלו פרטים אישיים אלו.

5.2. נטע לייטנר ברינדט תהא רשאית לשלוח בכפוף להסכמת הנמען אל מבצע פעולה דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בעל-פה בכל מידע בדבר מבצעים בחנות או באתר, חידושים לגבי מוצרים בפרט וחידושים באתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם מבצע פעולה אינו מעוניין שנטע לייטנר ברינדט תפנה אליו כאמור לעיל, יהיה עליו לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שיקבל. כמו כן, מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, מבצע הפעולה מצהיר כי הוא יודע ומסכים לכך שנטע לייטנר ברינדט רשאית למסור את הפרטים שימסרו על-ידי מבצע פעולה לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירת מידע סטטיסטי זה לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אל מבצע הפעולה באופן אישי ולא יהיה ניתן לזהות אותו על-פי הנתונים הסטטיסטיים.

5.3. נטע לייטנר ברינדט מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ו/או למחשבי החברה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על-כן, מבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד נטע לייטנר ברינדט ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור העלולים להיווצר מחדירה כאמור.

  1. עוגיות (cookies)

עוגיות הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על-ידי השרת שעל גביו מאוחסן האתר, באמצעות הדפדפן של מבצע פעולה, על הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש מבצע פעולה. העוגיות לא מכילות מידע שמזהה את מבצע הפעולה באופן אישי והוא יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלו כך שתסרב לקבל אותן. השימוש בעוגיות מאפשר לנו לספק שירות מהיר ויעיל יותר ויחסוך ממבצע הפעולה את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד.

  1. אספקת המוצרים

7.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר קיימים באספקה במחסני החנות ויסופקו למבצע הפעולה ישירות ממחסני החנות או ממחסנים המופעלים על ידי חברות חיצוניות המספקות שירותי לוגיסטיקה ומשלוח או על ידי ספקים הנותנים שירות לחנות.

7.2. זמני האספקה להם מתחייבים ו/או הספקים מצוינים בדף המוצר של כל מוצר (להלן: "מועדי האספקה"). חישוב מועדי האספקה יהיה על-פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים (למעט במקרים בהם תואמה אספקה בימים אלו מראש מול משרדי nest), שבת וימי חגים ומועדים. עם זאת, נטע לייטנר ברינדטו/או הספקים יעשו כמיטב יכולתם להקדים את זמן האספקה.

7.3. במועד מילוי פרטי ההזמנה על מבצע הפעולה לבחור באפשרות של אספקת המוצר כפי שיפורט בדף המוצר. זמן אספקת המוצר יקבע בהתאם לבחירת מבצע הפעולה של אופן הספקת המוצר.

7.4. במקרה שיבחר באפשרות לאיסוף עצמי, לא יחויב מבצע הפעולה בדמי משלוח. לאחר הגשת הצעה לא ניתן לשנות את אפשרות אספקת המוצר במידה והמוצר כבר נשלח. במידה והמוצר עדיין לא נשלח, אנו נעשה כמיטב יכולתינו כדי להיענות לבקשת הלקוח ולשנות את אפשרות הספקת המוצר. יש לאסוף את המוצר מחנות nest  מקום להורים וטף לא יאוחר מארבעה עשר ימי עסקים ממועד ההזמנה, אלא אם נתקבלה הודעה אחרת על-ידי נטע לייטנר ברינדט. לקוח שיבחר לאסוף את המוצר יתאם זאת בטלפון 0512525380 , באמצעות יצירת קשר טלפוני ישיר.

7.5. בכל אפשרות בחירה אחרת שאינה איסוף עצמי, המוצרים יסופקו באמצעות שליחים ובמקרים ספציפיים באמצעות דואר ישראל – לפי בחירת הלקוח כאמור – לכתובת שנמסרה במהלך תהליך רישום ההזמנה ככתובת למשלוח אשר נרשמה בהודעת האישור (להלן: "הכתובת למשלוח"). אספקת המוצרים ושליחתם תתבצע על פי הוראות תקנון זה. אם המוצר הוזמן לכתובת עסקית (חברה), יש לציין את שם החברה ליד שם המזמין. אנו רשאים לשלוח עם כל חברת שליחויות ואזורי החלוקה נקבעים על ידם בלבד. 

7.6. נטע לייטנר ברינדט ו/או מי מטעמה ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאית נטע לייטנר ברינדט להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

7.7. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שאינם מסופקים באמצעות שליחים אינם ניתנים לבקרה על-ידינו ו/או הספקים ואינם בשליטתנו, ומבצע פעולה מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה נגד נטע לייטנר ברינדט ו/או מי מטעמה ו/או נגד הספקים ו/או מי מטעמם עקב שיבושים באספקה.

7.8. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם החברה ו/או הספקים ובכפוף לרשימת היישובים של הספקים בהן מתבצעת שליחות עד לכתובת למשלוח למעט במקרים חריגים כפי שהם מפורטים בתנאי המשלוח. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת למשלוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים יישלחו המוצרים באמצעות דואר ישראל. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה נטע לייטנר ברינדט הפוסקת הבלעדית.

7.9. במקרה של הובלה חריגה, על-פי שיקול דעתם הבלעדי של הספקים או מי מטעמם (כגון הובלה שלא ניתן לבצעה באמצעות מדרגות או מעלית, הובלה שנדרש מכשור מיוחד לביצועה או הובלה לקומות גבוהות), תחול כל עלות ההובלה, במלואה, על מבצע הפעולה.

7.10. יובהר כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל פרט לאמור בסעיף 7.8.

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, מוצהר כי כל משלוח מבוטח על-ידי חברות השליחים ו/או דואר ישראל.

  1. מחירים ותשלומים

8.1. חיוב התשלום עבור מוצר יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר מבצע הפעולה, במחיר שפורסם בדף המוצר בעת הזמנת המוצר, בתוספת הוצאות המשלוח, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בעגלת הקניות ו/או בקופה.

8.2. נטע לייטנר ברינדט תהיה רשאית לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע מבצע פעולה הוא המחיר המפורסם באתר בעת שהושלם תהליך ההזמנה.

8.3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ.

  1. ביטול רכישה/ החלפת מוצרים

9.1. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

ביטול ההזמנה יעשה עד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מבניהם

ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני [email protected]  או בפניה בטלפון  וקבלת אישור במייל 0512525380.

בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם בנוסף לעלות המשלוח על סך 40 ₪ במידה ונשלח ללקוח.

במידה ותהיה ירידת ערך במוצר יש לנטע לייטנר ברינדט את הזכות לתבוע את ירידת הערך.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה:

נטע לייטנר ברינדט מבצעת בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ומפרטיהם.  אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את נטע לייטנר ברינדט, והיא תציין זאת באתר, תודיע על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, ותאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.

כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי מסיבות חריגות, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר

9.2. במידה והמוצרים שנשלחו למבצע הפעולה הינם פגומים בעת קבלתם, על מבצע הפעולה להודיע על כך מיד לאחר שנודע לו על הפגם במוצר. מבצע הפעולה ישלח את המוצר על חשבונו. היה ומוצר הינו פגום, נטע לייטנר ברינדט שומרת לעצמה את הזכות להציע למבצע הפעולה להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם מבצע הפעולה יקבל הצעה כאמור, ישלח אל מבצע הפעולה המוצר החדש על חשבון נטע לייטנר ברינדט, לאחר החזרת המוצר הפגום והוא יזוכה בגין מחיר המשלוח. אם סרב מבצע הפעולה להצעה כאמור יבוטל החיוב של כרטיס האשראי של מבצע הפעולה בגין המוצר, כולל כל תשלום עבור דמי משלוח, אריזה ודמי החזרה. מבלי לגרוע מהאמור, הקביעה באם המוצר היה פגום תהא על-פי שיקול דעתה הבלעדי של נטע לייטנר ברינדט וביטול חיוב ו/או החזר כספי כאמור ייעשה רק לאחר שקבעה כי המוצר פגום.

9.3. מבלי לגרוע באמור בתקנון זה, בין אם התקבל המוצר אצל מבצע הפעולה ובין אם לא, ביטול הזמנה ייעשה בהודעה טלפונית למוקד השירות 0512525380. עם זאת, לאחר קבלת המוצר, ביטול ההזמנה ייעשה כאמור לעיל, וזאת עד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

  1. אחריות

10.1. נטע לייטנר ברינדט מוכרת את המוצרים בשם הספקים ופועלת כמתווכת בין הספקים לבין מבצעי הפעולות. עם זאת ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים. האחריות המלאה והבלעדית בכל הנוגע למוצרים חלה על הספקים.

לעיתים יתכנו הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות, ואין בהצגתם באתר משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו"ב. אם מבצע פעולה רכש מוצר פגום, הוא זכאי להחליפו או להחזירו או לבטלו ולקבל את כספו בחזרה, כמפורט בתקנון זה.

10.2. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על הספקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם, במידה ותצורף. הספקים לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על "עוסק" על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו והתחייבו כי לכל מוצר יש את כל האישורים הנדרשים על-פי חוק, כולל תו תקן ואישור משרד הבריאות.

10.3. בשום נסיבות לא תחול על נטע לייטנר ברינדט ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לנטע לייטנר ברינדט ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם מבצע הפעולה אינו שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, ניתנת בפניו האפשרות לכתוב לנטע לייטנר ברינדט והיא תבחן את פנייתו בקפידה.

10.4. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (As is). לא תהיה למבצע פעולה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי נטע לייטנר ברינדט ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של מבצע הפעולה.

10.5. נטע לייטנר ברינדט מתחייבת לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של מבצע הפעולה ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו, אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבינו, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר ו/או מי מטעמה.

10.6. נטע לייטנר ברינדט ו/או הספקים לא יהיו אחראיים על מוצרים שהתקנתם או הרכבתם התבצעה על-ידי מבצע הפעולה.

10.7 אחריות על קולקציית ביגוד, הנעלה ומגוון האביזרים-

תינתן אחריות לחודש מיום הרכישה בהצגת הוכחת קניה (קבלה על התשלום, אישור הזמנה מהאתר וכו') בכל הנוגע לפרימות, רוכסנים ו/או שבר בחלקי המתכת בלבד.

ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בטלפון 0512525380 לחלופין לשלוח מייל ל [email protected]

  1. פרטי העסק

Nest  מקום להורים וטף ע.מ 201245784 . משרדי האתר ממוקמים בזכרון יעקב המייסדים 52 חצר לייטנר שעות הפעילות א-ה 9:30-19:00 יום ו 9:00-14:00 

בנוסף, ניתן לכתוב מכתב לכתובת שלעיל ו/או באמצעות דואר אלקטרוני לתיבה שכתובתה:  [email protected]

באם אינכם מקבלים את תקנון זה ו/או את אחד או כמה מהסעיפים שבו ו/או בכל עניין הקשור לתקנון זה, ניתן ליצור קשר עם נטע לייטנר ברינדט בכדי להגיע לעמק השווה.